Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Gelding algemene verkoopsvoorwaarden

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen de Sagenco GCV (Ondnr.0628.604.936), met merknaam DiSi-Technics en de klant. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sagenco (DiSi-Technics).

1.2 Definities: onderstaande begrippen dienen in het kader van de algemene voorwaarden of het contract als volgt te worden begrepen: Dag van ontvangst: 3de werkdag na verzending. Een werkdag: dag van de week met uitzondering van een zaterdag, een zondag en een wettelijke feestdag. De begrippen die in dit contract niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die in de toepasselijke reglementering werd vastgelegd.

1.3 Met de ondertekening van de offerte bevestigt de koper de algemene voorwaarden integraal te aanvaarden, erkent hij er perfect kennis van te hebben genomen en vooraf alle noodzakelijke inlichtingen daarover te hebben ingewonnen.


2. Sluiten van de overeenkomst en bedenktijd voor de consument

2.1 De overeenkomst wordt gesloten op de dag van de ondertekening door de partijen.

2.2 Echter, indien de koper een consument is, en de verkoop buiten de onderneming wordt gesloten, dan geldt het volgende: «Binnen 14 werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract heeft de consument het recht om zonder kosten zijn aankoop te herroepen, op voorwaarde dat hij de onderneming hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het verstrijken ervan.»


3. Prijzen

3.1 De verkoopprijs is de prijs die op de voorzijde van de offerte staat vermeld. De prijs wordt inclusief alle taksen (BTW van toepassing op de dag van de bestelling) in euro vermeld. De prijs geldt exclusief de portkosten, die op het ogenblik van de bestelling worden berekend en getoond.

3.2 Na het verstrijken van de bedenktijd van 14 werkdagen (indien de koper een consument is – zie artikel 2.2), oftewel na het sluiten van de verkoop (indien de koper geen consument is), is de koper een contractueel voorschot van 30% (BTW inbegrepen) van de prijs verschuldigd, te betalen binnen de op de offerte vermelde termijn.

3.3 Behoudens uitdrukkelijke afwijking door DiSi-Technics, zal de levering niet geschieden (of zelfs ingepland worden) vooraleer de integrale betaling van de prijs voor de betreffende installatie ontvangen is.

3.4 Elke klacht m.b.t een factuur moeten binnen een termijn van 8 werkdagen vanaf de levering schriftelijk aan DiSi-Technics worden overgemaakt.

3.5 Alle bedragen die op de vervaldag onbetaald zijn gebleven, geven van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op intresten tegen het wettelijk tarief, vermeerderd met 5% op jaarbasis, waarbij iedere begonnen maand wordt geacht verstreken te zijn. Indien de betaling niet binnen de 15 dagen na een door de DiSi-Technics ter post aangetekende brief werd uitgevoerd, is bovendien een conventionele forfaitaire vergoeding van 15% van de prijs inclusief btw verschuldigd, met een minimum van 125,00€. De wederkerigheid van deze clausule in de zin van artikel 74.17 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, vloeit voort uit artikel 4.2 van onderhavige algemene voorwaarden.

3.6 Iedere gedeeltelijke betaling zal in overeenstemming met artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek bij voorrang worden toegerekend aan de kosten, vervolgens aan het straf beding, aan de intresten en tot slot aan de hoofdsom.


4. Levering en Afspraak

4.1 Behoudens andersluidende overeenkomst worden de goederen enkel in België binnen een termijn van minimum 21 werkdagen te rekenen vanaf het ontvangst van de integrale betaling van de prijs van de betreffende installatie en het leveringsverzoek van de koper (behalve anders aangegeven op de getekende offerte).

4.2 Indien de koper een consument is, behoudens motief vermeld onder artikel 7.1 van de onderhavige algemene voorwaarden, maar in het geval dat DiSi-Technics in gebreke zou blijven de goederen tegen de overeengekomen datum te leveren, is DiSi-Technics, na ontvangst van een terechte ingebrekestelling waaraan binnen de 15 dagen geen gevolg gegeven wordt, aan de klant bij wijze van strafbeding en voor iedere maand vertraging een bedrag verschuldigd gelijk aan 0,25% van de verkoopprijs exclusief btw, waarbij iedere begonnen maand wordt gelijkgesteld aan een volledige maand; dit bedrag zal in mindering worden gebracht van het saldo dat op het ogenblik van de levering verschuldigd is.

4.3 Afgezien van de redenen vermeld onder artikel 7.1 van onderhavige algemene voorwaarden dient de koper die de goederen op de overeengekomen leveringsdatum niet in ontvangst kan nemen, DiSi-Technics daar onmiddellijk, en uiterlijk binnen een termijn van 3 werkdagen voorafgaand aan de datum van levering, van op de hoogte te brengen.

4.4 Bij gebreke van tijdige waarschuwing aan DiSi-Technics (zie artikel 4.3), kan deze laatste de terugbetaling eisen van de verplaatsingskosten en de kosten voor de extra levering evenals de eventuele kosten voor bewaring die de koper bovenop de kostprijs in rekening zullen worden gebracht a rato van 3% van deze prijs per maand, inclusief BTW, waarbij ieder begonnen maand wordt gelijkgesteld aan een versteken maand.

4.5 Bij gebreke van in ontvangst name van de goederen op de overeengekomen leveringsdatum dient de koper binnen de 15 dagen volgend op de overeengekomen leveringsdatum contact op te nemen met DiSi-Technics teneinde een nieuwe leveringsdatum overeen te komen.

4.6 DiSi-Technics behoudt zich het recht voor de koper alle bijkomende kosten in rekening te brengen als gevolg van foutieve inlichtingen aangaande de leveringsplaats, die door de koper werden verstrekt bij de opstelling van de offerte, of als gevolg van wijzigingen aangaande de leveringstermijn en/of de plaats van levering.

4.7 Behoudens overmacht en na de installatie gaat DiSi-Technics binnen de 3 weken na het verzoek van de koper over tot de inbedrijfstelling, behalve in geval van overmacht. De koper maakt het verslag van de gemaakte afspraak minstens 48 uur voor de eigenlijke afspraak per e-mail over. Bij niet-naleving van deze verplichting worden de koper alle bijkomende kosten voor prestaties en verplaatsing aangerekend.


5. Eigendoms-en risico-overdracht

5.1 Behoudens andersluidende overeenkomst wordt de eigendomsoverdracht pas bij de integrale betaling van de prijs verworven; de risico’s daarentegen gaan bij levering over op de klant.

5.2 Tot aan de integrale betaling mogen de goederen niet in pand gegeven worden, noch ten gunste van derden op welk wijze dan ook worden verpand. Dit doet afbreuk aan de overdracht van de risico’s die ten laste van de koper blijven. 5.3 DiSi-Technics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop de koper het product na de levering gebruikt, met name wanneer de koper schade toebrengt aan derden doordat hij de goed niet gebruikt conform de instructies van de handleiding of de in de praktijk bewezen handelswijzen. Als DiSi-Technics voor dergelijke schade door derden aansprakelijk wordt gesteld, is de koper ertoe gehouden DiSi-Technics schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren. Wanneer derden op basis van de gronden beschreven in de voorgaande clausule een vordering tot schadevergoeding richten tegen een van de partijen, zal deze de andere partij daar onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte brengen.


6. Terugzending van de goederen

6.1 Iedere eventuele terugzending van goederen gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van de koper. DiSi-Technics behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de terugzending van de goederen te aanvaarden of te weigeren.

6.2 De terugzending wordt eventueel alleen aanvaard als ze binnen een termijn van 6 maanden volgend op de leveringsdatum en volgens onderstaande voorwaarden geschied: - Het aantal teruggestuurde goederen bedraagt niet meer dan 10% van de bestelde aantallen; - De goederen zijn ongebruikt, schoon en bevinden zich nog steeds in de oorspronkelijke verpakking, met de oorspronkelijke zelfklevende strookjes.

6.3 De administratieve kosten van ten minste 6,50€ en ten hoogste 10% van de waarde van de goederen worden in mindering gebracht.

6.4 De terugzending worden uitsluitend door de koper zelf en op zijn kosten uitgevoerd.


7. Opschorting en ontbinding

7.1 Iedere partij heeft het recht het contract te ontbinden of de uitvoeringen van haar verplichtingen op te schorten wanneer deze uitvoering door de volgende omstandigheden verhinderd wordt of onredelijk kostelijk zou worden: alle omstandigheden die buiten de controle van iedere partij vallen zoals: brand, oorlog, algemene mobilisatie, opstand, opvordering; embargo, energiebeperking en tekortkoming of vertraging bij de leveringen van de onderaannemers of van de leveranciers als gevolg van dergelijke omstandigheden.

7.2 a) Vóór de uitvoering van de verkoopovereenkomst, d.w.z. vóór de levering van de producten, kan de koper de verkoop ontbinden, door de ontbinding per aangetekende brief ter kennis te brengen aan DiSi-Technics. Het feit, in hoofde van koper, om geen contact te nemen met DiSi-Technics binnen de 15 dagen volgend op de niet-ontvangst van de goederen op de overeengekomen leveringsdatum, wordt gelijkgesteld aan eenzijdige ontbinding door de koper. De koper verbindt zich ertoe DiSi-Technics een vergoeding wegens rouwkoop te betalen aan de 15% van de prijs inclusief BTW, indien hij dit recht uitoefent.

b) Na de levering, zelfs gedeeltelijk, van de bestelling, kan de koper de verkoop niet meer eenzijdig ontbinden. Zelfs indien ze niet volledig in ontvangst genomen of afgehaald werden, moet de koper het totaalbedrag van de bestelling betalen.

7.3 Ook DiSi-Technics kan de verkoop eenzijdig ontbinden. Bij ontbinding van de verkoop om andere redenen dan de betaling van de prijs en de redenen vermeld onder artikel7.1 van onderhavige algemene voorwaarden is DiSi-Technics de koper in ieder geval een vergoeding wegens rouwkoop verschuldigd gelijk aan 15% van de bestelling. De eenvoudige vertraging bij de levering kan echter niet worden gelijkgesteld aan een eenzijdige ontbinding van het contract door DiSi-Technics.


8. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

8.1 Benevens de uitvoering van de overeenkomsten gesloten tussen de partijen, machtigt de koper DiSi-Technics om de persoonlijke gegevens die zij van de koper ontvangt, te verwerken voor promotie van haar producten en diensten of voor het opzetten van gepersonaliseerde en direct marketing informatiecampagnes, met inbegrip van de telefonische of via e-mail gevoerde marketing.

8.2 In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de koper op ieder ogenblik het recht om zijn persoonlijke gegevens in te kijken, te controleren en recht te zetten.


9. Naleving van bijzondere reglementering

Elk door DiSi-Technics geleverde product dient conform de voorschriften en normen van kracht op het grondgebied van de installatie te worden gebruikt.


10. Toepasselijk recht en geschillen

De overeenkomst en de onderhavig algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk (België) zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen aangaande de interpretatie of de uitvoering van onderhavige voorwaarden en overeenkomsten gesloten tussen de partijen.